DIEC PHU THANH CORP
261 – 263 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh